Vzorová smlouva s firmami těžícími dřevo

U správce RC je k dispozici vzorová smloluva - řada zemědělsců má problémy s těžaři, kteří kácejí lesy napadané kůrovcem a ničí přitom naše pozemyk - smlouva by měla tyto negativní projevy jiné než zemědělské činnosti na zemědělské půdě eleminovat.
Dotace na "Masný skot"

I pro rok 2020 byl v rámci Národních dotací vyhlášen dotační titul na masný skot:

20.D Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

- využitelný i pro ekologické farmy

- velmi jednoduché podmínky a minimální kontroly

Pravidla jsou na internetových stránkách MZe nebo je zašleme na požádání.

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2019/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.
Nebuďme líní - vzdělávejme se :)


 

   Internetové stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

08.01.2020 11:26
...v současné době se žádný seminář nepřipravuje, členové RC Severozápad jsou o aktuálních problémech informaváni prostřednictvím mailové pošty....

Novinky

01.05.2019 11:01
I když v novém období téměř žádná dotace není vázána na limit hnojení, je nutné evidenci hnojení vést i nadále neboť to vyplývá ze Zákona o hnojivech (317/2004).Členům RC je evidence hnojení vedena BEZPLATNĚ na základě dodaných podkladů správci RC. Jakékoliv hnojení (aplikace) je třeba zaznamenat do předepsané evidence do 31 dnů.....
19.04.2019 13:40
Členové PRO-BIO RC Severozápad jsou mailem informováni o změnách v zemědělské legislativě,aktuálních a blížících se  termínech a novinkách v dotačních titulech prostřednictvím Zpráv RC a Zpravodajů RC.PROSBA : pokud změníte mailovou adresu nebo chcete, aby informace chodily i jiným osobám na Vaší farmě, je třeba to oznámit správci RC Severozápad.
01.01.2019 14:33
Logo označení výrobků DOBROTY KARLOVARSKÉHO KRAJE...

Kontakt

Zdeněk Perlinger Hlavní 27, 362 63 Dalovice 607103244
fax - 353226354
perlinger@volny.cz